top of page

Fitxa Membresia

DADES PERSONALS:

 

MENOR DE 14 ANYS:

 

DADES BANCÀRIES:

 

Autoritzo a la Companyia La Lírica de Sant Andreu, com a creditor, a enviar instruccions a l'entitat indicada per deure del meu compte i a l'entitat per efectuar els deutes en el meu compte seguint les instruccions del creditor.

DADES BANCÀRIES

CONSENTIMENTS:

 

  • Autorització expresa per a  la inclusió en grups de WhatsApp de difusió i comunicació  de  La Lírica de Sant Andreu  amb la  única finalitat de mantenir-me informada i actualitzada sobre els esdeveniments directes o indirectes de l'associació.

  • Autorització expresa per a la inclusió  en grups de WhatsApp de comisions  de treball de  La Lírica de Sant Andreu amb la única finalitat de mantenir-me comunicada sobre les tasques per a la que ha estat creada.

  • Les imatges, fotografies i vídeos, preses durant les activitats promogudes per La Lírica de Sant Andreu podran aparèixer en qualsevol mitjà (TV, premsa, internet, mitjans externs, material promocional, publicitat, xarxes socials...) orientat a la informació i difusió de les finalitats de l'associació.  La distribució podrà efectuar-se amb caràcter gratuit i amb' l'objectiu de difondre les activitats de la La Lírica de Sant Andreu. Les imatges no seran utilitzades per a altres finalitats diferents a les expressades, ni seran cedides a terceres persones, excepte les autoritzades al tractament o entitats vinculades amb la finalitat de l'associació. Aquest consentiment és extensible de forma accessòria a la meva imatge, menors de 14 anys com a titular de la pàtria potestat o tutela dels mateixos o a la de tercers que m'acompanyin (en cas que no desitgeu aparèixer us preguem ho comuniqueu als organitzadors de l'activitat)  Aquesta autorització, és completament gratuïta, i em comprometo a no reclamar cap compensació, pagament, i/o indemnització a canvi del permís acordat amb La Lírica de Sant Andreu per a la utilització de la meva imatge o de la persona a qui represento.

  • En el marc dels acords de propietat intel·lectual, em comprometo a no reclamar, disputar, ni qüestionar, en cap moment, qualsevol dret de propietat intel·lectual sobre les obres, adaptacions  i creacions realitzades per La Lírica de Sant Andreu i  proporcionades en aquest acord.  A més, em comprometo a  no iniciar accions legals que impliquin  les esmentades obres, adaptacions i creacions, reconeixent que tots els drets sobre el material audiovisual que afecta a d'altres persones  en el supòsit necessari per a l'exercici de la llibertat d'expressió i informació,  pertanyen  exclusivament a La Lírica de Sant Andreu  i els seus associats en el seu exercici de la llibertat de creació artística.

  • D'acord amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, demanem el seu consentiment per utilitzar el correu electrònic o qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent, inclòs número de mòbil, per enviar-li informació que considerem pugui ser del seu interès orientada a la difusió de les finalitats de l'associació.

CONSENTIMENTS

Gràcies per la teva col.laboració!

Amb l´enviament, confirmo les opcions escollides en aquest formulari.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Responsable del tractament:

Companyia La Lírica de Sant Andreu

Carrer de Sant Adrià, 20 · 08030 Barcelona

T.+34 693 01 00 87      https://www.laliricadesantandreu.cat/  laliricadesantandreu@gmail.com

 

Finalitat del tractament: tractem les dades facilitades per a la gestió del registre de socis i la gestió económica derivada dels serveis i activitats que es gestionen a través de l’associació, difusió, comunicación i xarxes socials.  

 

Legitimació: Les dades de caràcter personal són obligatòries per tramitar el full d’inscripció de soci. La base legal per al tractament de les teves dades personals és la sol·licitud del consentiment mitjaçant una declaració i clara acció afirmativa que reflexi una manifestació de voluntad lliure, específica, informada i inequívoca de l'interessat.

L'interessat tindrà dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament.

 

Destinataris: Les vostres dades no es comunicaran a tercers, ni es transferiran fora de la Unió Europea.

 

Termini de conservació de les dades: Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es continui exercint el seu dret com a soci o no  es sol·liciti la supressió per part de l'interessat.

En el moment que es deixa de ser soci, les seves dades personals serán bloquejades i deixaran de formar part d’aquest tractament. Les seves dades personals passaran a formar part del tractament Subscriptors, col·laboradors i difusió, del mateix responsable.

 

Drets de les persones:. Podrà exercir els seus drets en qualsevol moment.

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si La Lírica de Sant Andreu està tractant dades personals que els concerneixen o no. Els interessats tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades; en aquest cas únicament seran conservats per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la portabilitat de les dades. La Lírica de Sant Andreu farà arribar a la persona interessada les dades personals que li incumbeixin en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica. La Lírica de Sant Andreu deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

En determinades circunstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. La Lírica de Sant Andreu deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

 

Per a l’exercici dels drets de l’interessat es posa a la seva disposició la Sol·licitud d’exercici dels drets al tractament de dades personals adreçada a Companyia La Lírica de Sant Andreu al carrer de Sant Adrià, 20 · 08030 Barcelona o per correu electrònic a laliricadesantandreu@gmail.com acompanyat de fotocòpia de document oficial que us identifiqui. En cas d'exercir-se per correu electrònic haurà de signar-se digitalment el missatge o adjuntar un document oficial escanejat.

 

Reclamació: Podeu presentar una reclamació adreçada a l’Autoritat competent, mitjançant la seu electrònica de l’Autoritat https://sedeagpd.gob.es  o per mitjans no electrònics.

bottom of page